تماس با ما کاهش و رفع صدمات با مطالعه سوابق سیل در ایران - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

عمرانی با بیان اینکه مطالعه سوابق سیل در ایران می تواند به الگوی مشخص از مناطق پر خطر در کشور اشاره کند تصریح کرد: از این رو می بایست وضعیت توپوگرافی در مناطق پر خطر بررسی، سابقه سیل خیزی آن مطالعه و تمهیداتی برای کاهش و یارفع صدمات آن اتخاذ شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، بهروز عمرانی رییس پژوهشگاه که «امروز » سه شنبه  درنشست تخصصی «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» سخن می گفت تصریح کرد : جرج اسمیت پس از کشف لوحهیازدهم منظومه گیل گمکش در اواخر قرن هجدم در نطقی در انگلستان اعلام کرد که بر روی لوح های کتابخانه کهن آشوربانیپال داستان طوفانی را خوانده که شباهت بسیاری با داستان طوفان در سفر پیدایش داشته و این داستان ریشه آشوری  -  بابلیدارد.

  او گفت :در روایت سومری انکی زی سودرا از اراده خدایان در برپایی طوفان عظیم آگاهی می دهد و خدایان در نهایت وی را بهسرزمین دیلمون آنجا که آفتاب برمی دمد می برند.

وی با اشاره به اینکه پراکنش نامناسب زمان و مکان بارش در مناطق خشک و نیم خشک باعث ایجاد سیلاب های مخرب می شودافزود : در کشور ما سیل بعد از زلزله در زمزه مخرب ترین بلایای طبیعی است که منجر به تخریب یادگارهای فرهنگی مناطق میشود.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد : عدم تکرار پذیری ماهیت میراث فرهنگی لزوم اتخاذ تدبیر بمنظورصیانت از اینگونه آثار را ضروری می سازد .

عمرانی با بیان این نکته که مطالعه سوابق سیل در ایران می تواند به الگوی مشخص از مناطق پر خطر در ایران اشاره کند افزود: ازاین رو می بایست وضعیت توپوگرافی در مناطق پر خطر بررسی، سابقه سیل خیزی آن  مطالعه و تمهیداتی برای کاهش و یا رفعصدمات آن اتخاذ شود.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت :اکثر شهرها و تمدن ها در کنار رودخانه ها بنا شده اند به همین خاطر سیل جزوجدایی ناپذیر از تمدن بشری بوده و بشر از همان ابتدا در پی جوابگویی به این عامل بنیان کن بوده و سعی کرده تا با شیوههایی همچون ساخت سکو مصطبه بر زیر بناها در مناطق کم ارتفاع و دشت های پرپایش همچون آذربایجان اقدام کند.

وی تصریح کرد :همچنین اقدام در ساخت دیوار و مسیر دهی در مسیر رودخانه های سیلابی مانند رودخانه مهران رود تبریز از دیگر روشهای مهار سیلاب ها بشمار می رود.

او افزود: در کتاب عالم آرای عباسی نویسنده و منشی شاه عباس توضیح می دهد که شاه عباس گفته چون قلعه و ارگ حکومتیتبریز در مسیر رودخانه ها ساخته شده است عثمانی ها می توانند سد و بند در بالا دست شهر بسازن و با جاری کردن آن بارویقلعه را تخریب کنند و بر قلعه مسلط گردند.

عمرانی با بیان اینکه تا کنون 2800 اثر در بخش شمالی  تا مرکزی استان خوزستان در نقشه باستان شناسی ایران درج شدهاست  گفت : با برآورد پهنه سیلابی مشخص شد ،از این تعداد 198 اثر در مسیر مستقیم سیلاب  قرار  داشته  و صدمه دیده اند.

او گفت:  این بررسی به صورت سنجش از دور نقشه های تهیه شده نشان می دهند که در پیشینه تاریخی این سرزمین نیاکانما از وجود جریانات سیلابی و پهنه گسترش آن اطلاع داشته اند.

عمرانی افزود: به هر تقدیر عدم حفاظت از مراتع و استفاده بیش از حد از ظرفیت آن و اشتغال بستر رودخانه هاو نیز توسعه فیزیکینامناسب شهرها بر روی مسیل های قدیمی و حرکت روان آب ها در بافت کالبدی شهرها و عدم توجه به تجربیات تاریخیسکونتگاه ها و الگوهای استقراری نکاتی است که می بایست از آن بهره جست.


تاریخ : چهارشنبه 98/3/22 | 12:52 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر