تماس با ما معرفی چکیده مقالات راه یافته به بخش پژوهش هفته تئاتر - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور مجازی

توسط گروه پژوهش جشن خانه تئاتر اعلام شد:

معرفی چکیده مقالات راه یافته به بخش پژوهش هفته تئاتر

 هشتچکیدهمقالهراهیافتهبهبخشپژوهششانزدهمیندورهجشنهفته‌تئاترمعرفیشدند.

 بهگزارشروابط‌عمومیاینجشن،پسازبررسیمقالاترسیدهبهدبیرخانهجشنهفتهتئاتر،هشتمقالهتوسطداوراناینبخشمتشکلازقطبالدینصادقی،شهرامزرگر،محمدحسینناصربخت،رحمتامینیوبهروزبختیاری،تحتمسوولیتمجیدکریمیانتخابگردیدهاند .

راهیافتگانبهاینبخشصدرالدینزاهد،محمدمحمدی،شیرینمیرزانژاد،محمداوحدیحائری،محمدرضارسولیوپریساکیومرثی (بهصورتمشترک)،آباریستنظیفی،معینمحبعلیانوزینبمجدمیبودهکهمی‌بایستاصلمقالاتخودراتامدتتعیینشدهدرفراخوانبهدبیرخانهاینجشنارائهدهند.

 

جشنهفته‌تئاتربهدبیریمحمودرضارحیمیازهفتمتاچهاردهماردیبهشتماهسالجاریبرپابودهودربرگیرندهبرنامه‌هاینمایشی،آموزشیوعلمیخواهدبود.


تاریخ : شنبه 98/1/24 | 8:34 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر