تماس با ما 22بهمن بیاییدبه 7 زبان - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

ای مردم دنیا و ای 7میلیارد بشر روی زمین، بدانید انقلاب اسلامی متعلق به شما است! و انحصار طلبان به دروغ خود را صاحب آن می دانند، لذا فردا به خیابان ها بیایید و جشن انقلاب اسلامی را آغاز کنید! و روز 22بهمن همراه با: مردم ایران در خیابان ها رژه بروید! بدانید : همانطور که انحصار طلبان، خود را صاحب این انقلاب می دانند، دشمنان نیز، همین را تبلیغ می کنند! تا بگویند انقلاب اسلامی فقط برای تهران است، و جاهای دیگر نباید از ان اطلاع داشته باشند! و یا بخواهند در راهپیمایی شرکت نمایند. این دو در افراط و تفریط، همه راههای اتحاد ملت ها را بسته اند. امروز این ندای شما خواهد توانست:  حصار های آنها را بشکند، و دنیا با اتحاد نوینی روبرو شود. 

Allez le 22 février: n"ayez pas peur et laissez la honte.

O peuples du monde et environ 7 milliards de personnes sur la terre, sachez que la révolution islamique vous appartient! Et les monopolistes considèrent leurs mensonges comme leur propriétaire, alors venez dans les rues demain et démarrez la célébration de la révolution islamique! Et le 22 Bahman, avec: les Iraniens vont au défilé dans les rues! Sachez que, comme les monopolistes se considèrent comme le propriétaire de cette révolution, les ennemis font la même chose! Dire que la révolution islamique n’est que pour Téhéran, et ailleurs il ne faut pas le savoir! Ou participez à la marche. Dans les extrêmes, ces deux-là ont fermé toutes les voies d"union des nations. Aujourd’hui, cet appel pourra: briser leurs barrières et le monde fera face à une nouvelle alliance.

هیا 22 فبرایر: لا تخف وتترک العار.

أیها الناس فی العالم وحوالی 7 ملیار شخص على وجه الأرض ، یعرفون أن الثورة الإسلامیة هی ملککم! ویحتکر الاحتکاریون أکاذیبهم کمالک لهم ، لذا تعالوا إلى الشوارع غداً وابدأوا الاحتفال بالثورة الإسلامیة! وفی 22 من بهمن ، جنبا إلى جنب مع: الإیرانیین یذهبون إلى العرض فی الشوارع! أعرف: بما أن المحتکرون یعتبرون أنفسهم مالک هذه الثورة ، فإن الأعداء یروجون لنفسهم! القول بأن الثورة الإسلامیة هی فقط بالنسبة لطهران ، وفی أماکن أخرى لا ینبغی لها أن تعرف! أو شارک فی المسیرة. فی التطرف ، أغلقت هاتان الدولتان کل طرق توحید الأمم. الیوم ، سوف تکون هذه الدعوة قادرة على: کسر الأسوار ، والعالم سیواجه تحالفا جدیدا.

Come on Feb. 22: Do not be afraid and leave the shame.

O people of the world and about 7 billion people on earth, know that the Islamic revolution belongs to you! And monopolists consider their lies as its owner, so come to the streets tomorrow and start the celebration of the Islamic Revolution! And on the 22nd of Bahman, along with: Iranians go to the parade on the streets! Know: As monopolists consider themselves the owner of this revolution, the enemies also promote the same! To say that the Islamic Revolution is only for Tehran, and elsewhere it should not know! Or take part in the march. In the extremes, these two have closed all the ways of uniting nations. Today, this call will be able to: break their fences, and the world will face a new alliance.

Ven el 22 de febrero: No tengas miedo y deja la vergüenza.

¡Oh gente del mundo y alrededor de 7 mil millones de personas en la tierra, sepan que la revolución islámica les pertenece! Y los monopolistas consideran sus mentiras como su propietario, ¡así que venga a las calles mañana y comience a celebrar la Revolución Islámica! Y el 22 de Bahman, junto con: ¡los iraníes van al desfile en las calles! Saber: como los monopolistas se consideran dueños de esta revolución, los enemigos también promueven lo mismo. ¡Decir que la Revolución Islámica es solo para Teherán, y en otros lugares no debería saberlo! O participar en la marcha. En los extremos, estos dos han cerrado todas las formas de unir a las naciones. Hoy, esta convocatoria podrá: romper sus cercas, y el mundo se enfrentará a una nueva alianza.

Vieni il 22 febbraio: non aver paura e lascia la vergogna.

7 miliardi di persone del mondo e del genere umano sulla Terra, conoscono la rivoluzione islamica appartiene a voi! E il 22 febbraio con il popolo iraniano alla sfilata via andare! Sappi: poiché i monopolisti si considerano i proprietari di questa rivoluzione, anche i nemici promuovono la stessa cosa! Dire di Teheran rivoluzione islamica solo, e altrove dovrebbe essere a conoscenza di esso! O prendere parte alla marcia. Negli estremi, questi due hanno chiuso tutti i modi di unire le nazioni. Chiama oggi sarete in grado di: recinzioni si rompono, e il mondo si trova ad affrontare una nuova alleanza.

2?22???:????,?????

???????????70?????,????????!???????????????,????????,?????????!???22?,??:????????!??:?????????????????,????????????!?????????????,???????????!?????????????,??????????????????????,???????:???????,??????????

 

 

 

 
تاریخ : شنبه 97/11/20 | 6:54 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر