تماس با ما آلوده نکردن یا پاکسازی؟ - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

No alt text provided for this image

آیا زمین را آلوده نکنیم، یا آن را پاکسازی کنیم؟ البته سوال بسیار شبیه هم هست، شاید یکی است و تفاوتی با هم ندارد. ولی در سیاست گذاری محیط زیست انسانی، بسیار فرق دارد! یکی از آنها ناظر به حفظ محیط زیست از مبدا هست، و دیگری از معاد(انتها). سیاست های جهانی براثر اشتباه متفکران، به سراغ حفظ از مبدا رفته، و آن را تبلیغ می کنند. اما باید دانست که این اندیشه ناپاک، مقاومت در مقابل تغییرات و مبارزه با پیشرفت است. فرض کنید کلاغی صابونی را بخورد! آیا باید کلاغ را بکشیم، تا دیگر صابونی خورده نشود؟ و مردم صابون داشته باشند که نظافت کنند؟ یا به مردم بگوییم: برای اینکه مدفوع نداشته باشند، بهتر است اصلا غذا نخورند! این یعنی حفاظت از مبدا. معاون حمل و نقل شهرداری تهران یا وزارت راه ترابری هم، اعتقاد دارند که باید خودروهای  دودزا را از بین ببریم، تا هوا پاک شود. طبیعی است که این نظریه مورد قبول همه باشد! ولی نقطه انحرافی ان این است که: وسائل دودزا فقط خودرو نیست، باید شوفاژ خانه ها، موتور سیکلت و هرانچه: آثار صنعتی و تمدنی است، را از بین بریم تا آلودگی هوا نداشته باشیم. تازه آنگاه دچار گردوخاک در مناطق شهری! و ریزگردها در مناطق بیابانی می شویم، که خطرناک تر هست. (چون جاده ها لازم نیست اسفالت شوند). شاید وقتی اولین بار، مشاهده کردند که لایه اوزون سوراخ شده،  بجای دوختن آن! گفتند گازهای گلخانه ای را از بین ببرید. ولی این یک عقبگرد بود، لذا کسی آن را امضا نکرد، آنهایی هم که امضا کردند، عمل نکردند فقط پز حمایت از محیط زیست را دادند. این روش که از سوی دانشمندان بزرگ در اروپا! ارائه شد پایه همه تفکرات قرار گرفت. در واقع ارتجاع و بازگشت یا کهنه پرستی، لباس علم پوشید! مردم با ساخت راه آهن و کندن تونل، و هر نوع اقدام پیشرو مخالفت کردند: به بهانه سوراخ شدن لایه اوزون! در تهران برج سازی ازبین رفت، چون باغ های درختی را، تبدیل به باغ های اسکلتی از جنس: بتن یا آهن می کرد! جلوی کاشتن هندوانه را گرفتند، چون آب زیاد مصرف می کرد! نساجی را به باد دادند، که پنبه آن سی لیتر آب می بلعد! و رنگ های ان در طبیعت تجزیه نمی شود. اما همه اینها بهانه بود تا: واردات اضافه شود و مردم بگویند: چون تولید داخلی نیست یا کیفیت آن، ( براثر صرفه جویی در آب و برق!) بد است. بما گفتند که اگر در خلیج فارس یا دریای عمان، دستگاه آب شیرین کن بزنیم، دبی نمک، که دو درصد است به چهار درصد، یعنی دوبرابر می رسد! و برای محیط زیست خطرناک است. ولی همه این ها تله بوده تا عربستان این کار را بکند، بعد هم بگویند: عربستان از ایران پیشرفته تر است!(یادشان رفت که دبی نمک را چند برابر می کند) لذا باید دیدگاه عوض شود، پیشرفت ها بسرعت انجام پذیرد، محصولات تولید و به بازار عرضه شود. ضایعات آنها هم بازیافت شود. در واقع بازیافت پسماند، همان روش حقاظت از انتها است. هوا آلوده است؟ آلودگی ان را بگیرید! با فیلتر این کار را بکنید، و از حاصل این دودها در فیلتر، شمش های سرب تولید کنید. اگر آب شیرین کم است، آب شیرین کن مثل عربستان درست کنید، و به داخل مرزها بفرستید. برای نمک اضافی آن (پسماند) هم، صادرات نمک به کره داشته باشید! تا اینهمه در سریال هایشان، برای نمک آدم نکشند! اگر بیابان زایی است، تونل بزنید و آب دریاها را به کویر بکشید، نگویید اکوسیستم را به هم می زند! دریاچه های خشک شده را از دریاها پرکنید! وقتی قطر چاه 5هزار متری زده، نفت ایران را می دزد، یا روسیه چاه 12هزارمتری (تا 2010)می زند، و همه نفت و گاز و آبهای ما را می دزدد، مانباید بیش از 350متر؟

Infect or clean?

Do not pollute the earth, or purify it? Of course, the question is very similar, maybe one and there is no difference. But in human-environment policy, it is very different! One of them seeks to preserve the environment from the source, and the other to rescue (the end). Global policies, due to the mistakes of thinkers, go to preservation from the origin and promote it. But this foul thought is a resistance to change and to fight progress. Suppose you eat a soap crab! Do we have to kill the crows, so that no more soap can be eaten? And do people have soap to clean? Or say to people: It"s better not to eat at all if they do not have feces! This means protecting the origin. The deputy mayor of  :Tehran or the Ministry of Transportation also believe that we have to eliminate blast furnaces in order to clear the air. It is natural for this theory to be accepted by everyone! But the point of departure is that: the smoke appliances are not just cars, they should eliminate the radiators of homes, motorcycles and anything: industrial and civilian works, to avoid air pollution. Just then it"s dusty in urban areas! And the fossils are in the desert areas, which is more dangerous. (Because: the roads do not need to be asphalted). Perhaps when they first saw that the ozone layer was pierced, instead of sewing it! They said they would eliminate greenhouse gases. But it was a rollback, so someone did not sign it, the ones that signed did not act, they just gave protection to the environment. This is the method that is made by the great scientists in Europe! The presentation was the basis of all the thoughts. In fact, the reaction and the return or the old-fashioned, dress the science! People opposed the construction of railways, tunnels, and any kind of progressive action: under the pretext of piercing the ozone layer! In Tehran, the tower disappeared, because it turned out to be gardens of the tree, made of skeletons of the genus: concrete or iron! They stopped watering the water because they consumed a lot of water! They blew the textile, cotton that thirty liters of water! And its colors do not decompose in nature. But all this was an excuse to: import and people say: because it"s not domestic production or its quality (due to saving water and electricity!) Is bad. We were told that if we had a desalination machine in the Persian Gulf or the Oman Sea, salt is Dubai, which is two percent to four percent, twice as much! And it"s dangerous for the environment. But all of this was a trap to make Saudi Arabia do it, then they say: Saudi Arabia is more advanced than Iran (it reminds us that Dubai raises the amount of salt), so the view must be changed, progress is made quickly, production products And marketed. Their waste is recycled. In fact, waste recycling is the same as the end-to-end control. The air is polluted? Get it! Do this by filtering, and generate lead ingots through the filters in the filter. If fresh water is low, make sweetener like Saudi Arabia, and send it to the borders. For salt extra (waste), export salt to the butter! So far in their series, they do not get drunk for salt! If you are deserting, tunnel and drain the waters of the sea, do not tell your ecosystem! Fill the dried lakes from the seas! When Qatari strikes a 5,000-meter well, he steals Iran"s oil, or Russia throws a well of 12,000 metric tons (until 2010) and steals all oil and gas and our water, it should be more than 350 meters?

تصیب أو تنظیف؟

لا تلوث الأرض ، أو تطهرها؟ بالطبع ، السؤال مشابه جدا ، ربما واحد ولیس هناک فرق. لکن فی سیاسة الإنسان والبیئة ، الأمر مختلف للغایة! واحد منهم یسعى للحفاظ على البیئة من المصدر ، والآخر لإنقاذ (النهایة). السیاسات العالمیة ، بسبب أخطاء المفکرین ، تذهب إلى الحفاظ علیها من الأصل وترویجها. لکن هذا الفکر القبیح هو مقاومة للتغییر ومکافحة التقدم. افترض أنک أکل سرطان الصابون! هل علینا أن نقتل الغربان ، بحیث لا یمکن تناول المزید من الصابون؟ وهل یمتلک الناس الصابون لتنظیفه؟ أو قل للناس: من الأفضل عدم تناول الطعام على الإطلاق إذا لم یکن لدیهم البراز! هذا یعنی حمایة الأصل. ویعتقد نائب رئیس بلدیة طهران أو وزارة النقل أنه یجب علینا إزالة الأفران العالیة من أجل تنقیة الهواء. من الطبیعی أن تقبل هذه النظریة من قبل الجمیع! فقط بعد ذلک الغبار فی المناطق الحضریة! والحفریات فی المناطق الصحراویة ، وهی أکثر خطورة. (لأن الطرق لا تحتاج إلى أن تکون مسفلتة). ربما عندما رأوا لأول مرة أن طبقة الأوزون قد اخترقت ، بدلا من خیاطة ذلک! قالوا انهم سوف یزیلون غازات الاحتباس الحراری. لکنها کانت العودة إلى الوراء ، لذا لم یوقع شخص ما علیها ، فالذین وقعوا علیها لم یتصرفوا ، لقد أعطوا حمایة للبیئة فقط. هذه هی الطریقة التی یقوم بها العلماء العظام فی أوروبا! کان العرض التقدیمی أساس کل الأفکار. فی الواقع ، رد الفعل والعودة أو الطراز القدیم ، لباس العلم! فی طهران ، اختفى البرج ، لأنه اتضح أن تکون حدائق الشجرة ، مصنوعة من الهیاکل العظمیة للجنس: الخرسانة أو الحدید! توقفوا عن ری الماء لأنهم استهلکوا الکثیر من الماء! لقد فجروا النسیج والقطن الذی یبلغ ثلاثین لترًا من الماء! وألوانها لا تتحلل فی الطبیعة. ولکن ذلک کان ذریعة لواردات المضافة والناس یقولون، ولیس کما الإنتاج المحلی أو نوعیة (بسبب التوفیر فی المیاه والکهرباء!) سیئة. وهذا خطر على البیئة. ولکن کل هذه الفخاخ والمملکة العربیة السعودیة تفعل ذلک، ثم یقول: المملکة العربیة السعودیة، وإیران هی أکثر تقدما (نسیت أن دبی الملح عدة مرات أ) یجب أن یتم تغییر وجهة النظر، والتقدم المنجز بسرعة والمنتجات وتسویقها. یتم تدویر النفایات الخاصة بهم. فی الواقع ، إعادة تدویر النفایات هی نفس التحکم فی النهایة إلى النهایة. هل الهواء ملوث؟ احصل علیه! افعل ذلک عن طریق التصفیة ، وتولید سبائک الرصاص من خلال المرشحات فی الفلتر. إذا کانت المیاه العذبة منخفضة ، فاجعل التحلیة مثل المملکة العربیة السعودیة ، وأرسلها إلى الحدود. لمزید من الملح (النفایات) ، تصدیر الملح إلى الزبدة! حتى الآن فی سلسلتهم ، لا یحصلون على السکر! إذا کنت هربًا ونفقًا واستنزفت میاه البحر ، فلا تخبر النظام البیئی الخاص بک! ملء البحیرات المجففة من البحار!

?nfeksiya m? yoxsa t?miz mi?

 

Yer üzünü çirkl?ndirm?yin v? ya t?mizl?m?yin? ?lb?tt?, sual çox b?nz?yir, b?lk? d? birdir v? heç bir f?rq yoxdur. Ancaq insan-?traf mühit siyas?tind? çox f?rqlidir! Onlardan biri ?traf mühitin m?nb?d?n qorunmas?, dig?ri is? xilas etm?kdir (sonu). Qlobal siyas?tl?r, müt?f?kkirl?rin s?hvl?rind?n öt?ri m?n??d?n qorunma?a ged?c?k v? onu t?bli? edir. Ancaq bu pis fikir d?yi?m?y? qar?? müqavim?t v? t?r?qqi il? mübariz? edir. Bir sabun kremi yeyin! Qar??qlar? öldürm?k m?cburiyy?tind?yik, buna gör? art?q sabun yeyilm?y?c?k? V? insanlar t?mizl?m?k üçün sabun var? Yoxsa insanlar üçün dey?k: N?cis olmad?qda heç yem?yin daha yax?? olmas?! Bu m?n??yi qoruyan dem?kdir. Tehran B?l?diyy? Ba?ç? Köm?kçisi v? ya N?qliyyat Nazirliyi d? havan? t?mizl?m?k üçün f?r?n f?r?nlar?n? aradan qald?rmaq laz?m oldu?una inan?r. Bu n?z?riyy?nin h?r k?s t?r?find?n q?bul edilm?si t?biidir! vasit? tüstü hava çirkliliyi getm?k yoxdur m?hv, istilik evl?ri, motosiklet v? s?naye sivilizasiyas?n?n bütün i?l?ri yaln?z bir avtomobil deyil: gedi? nöqt?si edir. Bundan sonra ??h?r ?razil?rind? tozludur! Fosill?r daha t?hlük?li olan çöl ?razil?rind?dir. (Çünki yollar?n asfaltlanmas? laz?m deyil). Y?qin ki, ozon t?b?q?sinin ilk d?f? gördüyünü gördükd?, onu tikm?k yerin?! Onlar istixana qazlar?n? aradan qald?raca??n? söyl?dil?r. Amma bir geri çevrildi, buna gör? kims? imzalamad?, imzalad? olanlar h?r?k?t etm?di, yaln?z ?traf mühit? qorundular. Bu, Avropada böyük aliml?r t?r?find?n haz?rlanm?? üsuldur! T?qdimat bütün fikirl?rin t?m?lidir. ?slind?, reaksiya v? geri qay?tmaq v? ya köhn?, elm paltar! ?nsanlar demiryollar?n?n, tunell?rin v? h?r cür t?r?qqinin h?r?k?tin? qar?? ç?xd?lar: ozon t?b?q?sinin delinm?si b?han?si il?! Tehranda Estate konkret bir skelet ba?ças?na a?ac ba?? kimi, yox v? ya d?mir! Suyu susdurdular, çünki çoxlu su istehlak etdim! Toxuculu?a, otuz litr suya pamb?q vurdular! Onun r?ngl?ri t?bi?td? parçalanmaz. Onlar biz? dedi ki, ?g?r Oman Fars körf?zi v? ya Gulf, duzsuzla?ma bitki, biz iki d?f? çox iki yüzd? dörd faiz, Dubai duz! V??traf mühit üçün t?hlük?lidir. Lakin bütün bu t?l?l?rin v? S?udiyy??r?bistan? sonra dem?k, bunu S?udiyy??r?bistan?, ?ran daha inki?af etmi? görünü?ü t?r?qqi tez m?hsullar? d?yi?dirilm?lidir (Dubaya unuttum bir neç? d?f? duz) V? sat?l?b. Onlar?n tullant?lar? t?krar istifad? olunur. ?slind?, tullant?lar?n t?krar istifad?si, uç-uca n?zar?t il? eynid?r. Hava çirkl?nmi? mi? Get it! Süzg?cd?n keçirin v? filtrl?rd?n filtrl?r vasit?sil? qur?u?un külç?l?r yarad?n. T?miz su a?a?? olsa, S?udiyy??r?bistan? kimi tatland?r?c? edin v? s?rh?dl?r? gönd?rin. Duz ?lav? (at?k) üçün, ya?a duz ixrac edin! ?ndiy? q?d?r onlar?n seriyas?nda, onlar duz üçün s?rxo? deyill?r! ?g?r d?niz? dü?ürs?niz, tunel v? d?niz sular?n? ax?darsan?z, ekosistem? dem?yin! Quru göll?ri d?nizl?rd?n doldurun! 5 min metr quyu diametri, o?ru ?ran, v? ya Rusiya quyu 12 minl?rd?n (2010) yoxdur, v? 350 metr ?rzind? neft, qaz v? su, Manbayd steals zaman t?xmin?
تاریخ : سه شنبه 97/9/13 | 9:55 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر