تماس با ما شیرخواره 50ساله! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

 معمولا نوزاد که به دنیا می آید، دوران شیرخوارگی او طبق نص قران، دو سال است. ولی برخی کودکان زودتر یا دیرتر، از شیر جدا می شوند. آنهاییکه زودتر جدا می شوند، ممکن است مادر دچار کمبود شیر باشد. لذا از شیر خشک و مکمل های یگر: بجای شیر مادر استفاده می کند. نسلی در ایران به کمک طرح ترومن، شیرخشکی بودند! اما آنهاییکه بیشتر طول می کشد، معمولا از پستانک بجای شیر مادر استفاده می کنند! گاه تا 5سالگی هم از پستانک جدا نمی شوند! از نظر روانپزشکی،این کودکان کانا، کالی ، کودن یا احمق هستند.

کانا کسیاست که فقط قیافه انسان دارد ولی همه رفتار او غریزی است، کالی مانند میوه کال، در یک دوره کودکی تثبیت می شود، و برای همیشه مانند کودک دو ساله فکر می کند! کودن، کودکی است که نمی تواند  به رتبه های بالاتر برسد، در کلاس اول باقی می ماند. ممکن است رشد بدنی او متعادل باشد، ولی تا آخر عمر بالاتر از کلاس اول را یاد نمی گیرد، و باصطلاح بد آموز است! احمق کمی از اینها بهتر است و: زیر نرمال قرار دارد و مثلا: ممکن است تا کلاس ششم، بیشتر کشش نداشته باشد! البته زندگی فقط در مدرسه نیست، ممکن است در کارهای ساده و تکرار پذیر، نقش بهتری داشته باشد. حالا ببینید صنایع کشور، هرکدام در کدام مرحله هستند؟ برخی شرکت ها فقط ثبت می شوند! برخی تا حد اخذ موافقت اصولی می روند، و بعد تعطیل می شوند. برخی به مرحله سوله می رسند، در انجا متوقف می شوند. براساس آمار جهانی 90درصد شرکت ها، پس از 5سال منحل می شوند. فقط ده درصد میتوانند: به سالهای ششم و بعد از ان برسند. ساختمان سازی و شهرک های صنعتی و شرکت های دانش بنیان، همه موجودات دیگر از این قانون تبعیت می کنند. حتی در سیاست و فرهنگ هم همینطور است. آدمهای کهنه پرست، که فقط به استخوان های پوسیده افتخار می کنند و: در گذشته دور زندگی می کنند، و با هر نوع پیشرفتی مخالف هستند. تا کسانی که در قرن بیستم زندگی می کنند، و قرن 21 را نمی بینند! سیاستمداران ما اغلب متعلق، به این صنف هستند. یعنی هنوز ابر قدرتی ایران را نمی بینند، و به دنبال همان ابرقدرت: شرق یا غرب یا جهان سوم، که در دهه 1960مطرح شده هستند. آمریکا در اوج قدرت و ثروت است! ایران فقیر و مریض و از پا افتاده. آمریکایی ها برای اعزام به خدمت در ایران، حق توحش می گیرند. اینها همان هایی هستند که هنوز مزه شیر مادر، زیر دندان دارند و حاضر نیستند دست بکشند. به همین دلیل ما امروز شاهد دکترین التماس و: دیپلماسی گدایی هستیم! اما سیاستمداران بروز همنوا با مولانا می گویند : آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. باید گفت آن آمریکا را تاریخ برد! و آن ممه را لولو خورد، بیدار شوید!چرا اینمه چون نی شکایت می کنید؟ و از جدایی با آمریکا شکایت می کنید؟ آمریکا تحریم می کند بکند. اختیار اموال خود را دارد. شما چرا ناراحت هستید؟ مگر روزی ما دست آمریکا است؟ اگر حتی او را دزدی بدانیم که: اموال ما را دزدی می کند، به دزد که التماس نمی کنند! او را دستگیر و مجازات می کنند. همه بدانند: اقتصاد ایران بالاترین اقتصاد و: قوی ترین آنها است. بازار ایران مرکزیت دنیا را داشته، جاده ابریشم و سوق الجیشی بودن سرزمین ایران، حتی در این زمان بالاترین مزیت ماست. ایران خریدار و شریک دوم یا اول: همه قدرتهای اقتصادی دنیا است. اگر ایران از چین یا آمریکا یا آلمان جنس نخرد، آنها بزرگترین بازار تجاری خود را از دست می دهند. واگر نفت ندهد تا 200دلار بهای نفت بالا می رود. واقعا کسانی که آب خوردن ما را، به تصمیم ترامپ وابسته می کنند، کیستند؟ و چرا سکاندار هستند؟

 50 years old baby!

 Usually a newborn being born, his infancy is according to the Qur"an, two years. But some children are sooner or later separated from the milk. Those who disconnect sooner may have a shortage of milk. Therefore, it uses dry milk and other supplements: instead of breast milk. Generations in Iran were breastfed with Truman"s plan! But those who take longer, usually use a pacifier instead of breast milk! Sometimes up to 5 years old they do not separate from the pacifier! From a psychiatric point of view, these children are Kana, Kali, dumb or stupid. Kana is the one who only looks like a man, but all his behavior is instinctual, a califoro like a fruit of Cal, fixed in a childhood, and forever thinks like a two-year-old child! Dodin, a child who can not reach a higher grade, remains in the first grade. His physical development may be balanced, but he does not learn above the first grade until the end of his life, and so-called "bad"! A little fool is better than this and: is below normal, and for example: it may not be so much stretch as the sixth grade! Of course, life is not just in school, it can play a role in simple and repetitive tasks. Now look at the industries of the country, at which stage are each? Some companies only register! Some go to the principle of agreement, and then shut down. Some get to the stage of the niches, they stop there. According to global statistics, 90% of companies are being disbanded after 5 years. Only ten percent can: reach sixth and later. Construction and industrial settlements and knowledge-based companies, all other creatures follow this law. It"s the same in politics and culture. Old-fashioned people who are only proud of the decayed bones: they live in the distant past, and oppose any kind of progress. Until those who live in the twentieth century, and do not see the 21st century! Our politicians often belong to this class. That is, they still do not see Iran"s superpower, and they are looking for the same superpower: the East or the West or the Third World, which was introduced in the 1960s. America is at the peak of power and wealth! Iran is poor and sick and out of date. Americans have the right to be freed to serve in Iran. These are the ones that are still breastfeeding, are under the teeth and are not willing to stop. That"s why we are seeing a doctrine today: begging diplomacy! But politicians say the following is in line with Mowlana: what he wanted was Zbignane. It must be said that America has become history! And you"ve gotten it, wake up! Why are you complaining about it? And are you complaining about separation from the United States? America bans. Owns your property. Why are you upset? Is not our day a US hand? If we even call him the robber, he steals our property, to the thieves who are not begging! Arrested and punished him. Everyone knows: Iran"s economy is the highest economy and is the strongest. The Iranian market has the center of the world, the Silk Road and the Succulent Land of Iran, even at this time, is our highest advantage. Iran Buyer and partner of the second or first: all the economic powers of the world. If Iran does not come from China, America or Germany, they will lose their biggest commercial market. It does not cost $ 200 to raise oil prices. Who are those who feed us on the decision of Trump? And why are they stealthy?

طفل عمره 50 سنة!

 عادة ما یولد مولود جدید ، وطفولته هی بحسب القرآن ، سنتان. ولکن یتم فصل بعض الأطفال عاجلاً أم آجلاً عن الحلیب. أولئک الذین انفصلوا عاجلا قد یکون لدیهم نقص فی الحلیب. لذلک ، فإنه یستخدم الحلیب الجاف والمکملات الأخرى: بدلا من حلیب الثدی. تم إرضاع أجیال فی إیران مع خطة ترومان! لکن أولئک الذین یستغرقون وقتا أطول ، عادة ما یستخدمون مصاصة بدلا من حلیب الثدی! فی بعض الأحیان تصل إلى 5 سنوات من العمر أنها لا تنفصل عن اللهایة! من وجهة نظر نفسیة ، هؤلاء الأطفال هم کانا ، کالی ، غبیة أو غبیة. لا یزال دودین ، وهو طفل لا یستطیع الوصول إلى درجة أعلى ، فی الصف الأول. أحمق صغیر أفضل من هذا و: أقل من العادی ، وعلى سبیل المثال: قد لا یکون امتدادًا کبیرًا مثل الصف السادس! بالطبع ، الحیاة لیست فقط فی المدرسة ، یمکنها أن تلعب دورًا فی مهام بسیطة ومتکررة. الآن ننظر إلى الصناعات فی البلد ، فی أی مرحلة هی کل واحدة؟ بعض الشرکات تسجل فقط! البعض یذهب إلى مبدأ الاتفاق ، ثم یغلق. بعض یصل إلى مرحلة من المنافذ ، فإنها تتوقف عند هذا الحد. وفقا للإحصاءات العالمیة ، یتم حل 90 ? من الشرکات بعد 5 سنوات. یمکن عشرة فی المئة فقط: الوصول إلى السادسة وما بعدها. البناء والمستوطنات الصناعیة والشرکات القائمة على المعرفة ، جمیع المخلوقات الأخرى تتبع هذا القانون. هو نفسه فی السیاسة والثقافة. حتى أولئک الذین یعیشون فی القرن العشرین ، ولا ترى القرن الواحد والعشرین! غالبًا ما ینتمی السیاسیون لدینا إلى هذا الفصل. لا نرى إیران کقوة عظمى، والقوة العظمى: الشرق أو الغرب أو العالم الثالث، التی تثار فی 1960s. أمریکا فی ذروة القوة والثروة! إیران فقیرة ومریضة وقدیمة. من حق الأمریکیین أن یتم تحریرهم للخدمة فی إیران. هذه هی التی لا تزال الرضاعة الطبیعیة ، هی تحت الأسنان ولیسوا على استعداد للتوقف. هذا هو السبب فی أننا نشهد مذهب الیوم: التسول الدیبلوماسیة! لکن الساسة یقولون إن ما یلی یتماشى مع مولانا: ما أراده هو زبیجنان. یجب أن یقال إن أمریکا أصبحت تاریخًا! لقد حصلت علیها ، استیقظت ، لماذا تشتکی منها؟ وهل تشتکی من الانفصال عن الولایات المتحدة؟ أمریکا تحظر. تملک ممتلکاتک. لماذا أنت مستاء؟ ألیست یومنا ید أمیرکیة؟ إذا اتصلنا به حتى على اللص ، فإنه یسرق ممتلکاتنا ، إلى اللصوص الذین لا یتسولون! اعتقل وعاقبه. الجمیع یعلمون: الاقتصاد الإیرانی هو الاقتصاد الأعلى والأقوى. وتملک إیران السوق المرکزی فی العالم، وطریق الحریر استراتیجی لإیران، حتى فی هذا الوقت أکبر میزة لدینا. إیران المشتری والشریک الثانی أو الأول: جمیع القوى الاقتصادیة فی العالم. إذا لم تأت إیران من الصین أو أمریکا أو ألمانیا ، فإنها ستخسر أکبر سوق تجاری لها. لا یکلف 200 دولار لرفع أسعار النفط. من هم الذین یطعموننا بقرار ترامب؟ ولماذا هم التخفی؟

50 ya?l? körp?!

 Ümumiyy?tl? do?ulan yeni do?ulmu?, onun körp?liyi Qurana gör? iki ildir. Ancaq b?zi u?aqlar gec-tez südd?n ayr?l?rlar. Daha tez k?sil?nl?r süd çat??mazl???na s?b?b ola bil?r. Buna gör? quru süd v? dig?r ?lav?l?r istifad? olunur: ana südü yerin?. ?randa n?sill?r Truman?n plan? il? dö?l?ndi! Ancaq daha uzun ç?k?nl?r, ümumiyy?tl? ana südü ?v?zin? bir pacifier istifad? edirl?r! B?z?n 5 ya?a q?d?r olanlar pasiyentd?n ayr?lm?rlar! Psixiatrik bax?mdan bu u?aqlar Kana, Kali, lal v? ya axmaqd?r. Dodin, daha yüks?k s?viyy?y? ç?xa bilm?y?n bir u?aq, birinci sinifd? qal?r. Onun fiziki inki?af? balansl? ola bil?r, amma o, h?yat?n?n sonuna q?d?r v? "pis" deyil?n? q?d?r birinci sinifd?n yuxar? deyil! daha az daha yax?? Stupid normal olur, v? m?s?l?n, alt?nc? sinif etm?k mümkündür, çox uzan?r! ?lb?tt? ki, h?yat t?kc? m?kt?bd? deyil, sad? v? t?krarlanan v?zif?l?rd? d? rol oynaya bil?r. ?ndi ölk?nin s?naye sah?l?rin? bax?n, hans? m?rh?l?d?dir? B?zi ?irk?tl?r yaln?z qeydiyyata al?n?r! B?zil?ri raz?la?ma prinsipin? girdil?r v? sonra ba?lad?lar. B?zi ni?l?rin m?rh?l?sin? ç?x?rlar, orada dayan?rlar. Qlobal statistikaya gör?, ?irk?tl?rin 90% -i 5 ild?n sonra da??l?r. Yaln?z on faiz: alt?nc? v? daha sonra çatmaq olar. ?n?aat v? s?naye yerle?imleri v? m?lumat bazar? olan ?irk?tl?r, bütün dig?r canl?lar bu qanuna tabedir. Siyas?t v? m?d?niyy?td? eyni. Yirminci ?srd? ya?ayanlar v? 21-ci ?sr görm?y?n? q?d?r! Siyas?tçil?rimiz tez-tez bu sinif? aiddir. bir super güc olaraq ?ran görm?k v? super üçün deyil: ??rq v? ya Q?rb v? ya Üçüncü Dünya, 1960-c? ill?rd? qald?r?l?r. Amerika güc v? s?rv?t zirv?sind?dir! ?ran yoxsul, x?st? v? köhn?dir. Amerikal?lar ?rana xidm?t etm?kd?n azad olmaq hüququna malikdirl?r. Bunlar h?l? d? ana südü olan, di?l?rin alt?nda olan v? dayand?rmaq ist?m?y?n olanlard?r. Ona gör? d? bu gün bir doktrin görürük: diplomatik dil?nçilik! Amma siyas?tçil?r deyirl?r ki, Mowlana il? b?rab?rdir: ist?diyi ?ey Zbignane idi. Amerikan?n tarix? çevrildiyi deyilm?lidir! V? bunu qazanm??san, oyan! Niy? bu bar?d? ?ikay?t edirs?n? V? AB?-dan ayr?lmaqdan ?ikay?t edirsiniz? Amerika qada?an edir. Mülkiyy?tiniz? sahibdir. Niy? k?d?rl?nirsiniz? Bizim günümüz AB? ?li deyil? ?g?r biz onu soy?unçuluq adland?r?r?qsa, o, mülkümüzü, yalandan olmayan o?rulara ittiham edir! Tutuldu v? c?zaland?. H?r k?s bilir: ?ran iqtisadiyyat? ?n yüks?k iqtisadiyyatd?r v??n güclüdür. ?ran da bu d?f? bizim ?n böyük üstünlüyü d? dünyan?n m?rk?zi bazar var v? ?ran strateji ?p?k Yolu. ?ran Al?c? v? ikinci v? ya birinci t?r?fda? - dünyan?n bütün iqtisadi qüvv?l?ri. ?ran, Çin, Amerika v? ya Almaniyadan g?lmirs?, ?n böyük ticar?t bazar?n? itir?c?kl?r. Neft qiym?tl?rini yüks?ltm?k üçün 200 dollar d?y?rind? deyil. Trump q?rar?n? biz? ver?n kiml?rdir? V? niy? onlar gizli?

 

 

 


تاریخ : چهارشنبه 97/7/18 | 8:19 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر