تماس با ما اردیبهشت 89 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت

سومین کشوری  که تخریب مسجد را قانونا انجام میدهد!

پس از اسرائیل و عربستان جمهوری آذربایجان نیز به جمع تخریب کنندگان مسجد پیوست.

به گزارش سید غفار غفاریان درو : در حالیکه تخریب هرنوع اماکن مذهبی و تاریخی بر اساس معاهدات یونیسف و قوانین مذهبی و اسلامی جرم محسوب می شود ولی اولین بار اسرائیل با تخریب قدیمی ترین معابد در شهر قدس و مخصوصا تخریب مسجدالاقصی در این اقدام پیش قدم شد و هنوز نه یونیسف و نه سازمان ملل ونه هیچ سازمان آزادی خواه نما ی دیگر نه تنها اعتراضی نکردند که با سکوت و یا تائیید خود ادامه آن را خواستار شدند . وقتی این حادثه اتفاق افتاد، عربستان که خود را متولی اسلام و قرآن میداند این کار را ادامه داد  و به بهانه تاسیسات شهری همه مساجد و آثار تاریخی را تخریب نمود و اکنون بیش از سیصد نقطه در شهرهای مذهبی مدینه و مکه را تخریب کرده و به اصطلاح پل و یا جاده ساخته اند. اما از آن بدتر عوامل کمونیست همچون الهام علی اف در جمهوری آذربایجان که از عوامل مهم صهیونیسم و بهائیت و وهابیت هم حمایت شدید می کند به بهانه اینکه مسجدی ساخت ایران است آنرا قانونا تخریب می کند!

Third country that the destruction of the mosque law does!
After Israel and Saudi Arabia, to the total destruction of the Republic of Azerbaijan also joined the mosque users.
While the destruction of any religious places and historical treaties based on UNICEF and Islamic religious law is a crime, but the first time in Israel with destruction of the oldest temples in the city, especially the destruction of Israel and turn in the action before this step was not yet nor UNICEF organization of the United Nations nor any other liberal view that not only did not protest with silence or continue its demand. When this incident happened to Saudi Arabia that the custodians of Islam and the Koran knows this work continued under the pretext of urban installations all mosques and monuments destroyed and now more than three hundred points in the religious cities of Mecca and Medina and the so-called bridge destroy or roads are built. But it worsened as Communist agents in the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev that the most important factors supporting the Zionist and bahayyat and vhhabyat severe will build the mosque under the pretext that Iran is legally destroys it!

 

لد ثالث أن تدمیر المسجد القانون لا!
بعد اسرائیل والمملکة العربیة السعودیة ، إلى التدمیر الکامل لجمهوریة أذربیجان انضمت أیضا إلى المستخدمین المسجد. فی حین أن تدمیر أی الأماکن الدینیة والتاریخیة على أساس المعاهدات الیونیسیف والشریعة الإسلامیة هی جریمة ، ولکن للمرة الأولى فی إسرائیل مع الدمار من أقدم المعابد فی المدینة ، وخاصة تدمیر اسرائیل وبدوره فی العمل قبل هذه الخطوة لم تکن ولا منظمة الیونیسیف التابعة للأمم المتحدة أو أی رأی آخر ، لیس فقط اللیبرالیة التی لم احتجاج مع الصمت ، أو أن تواصل مطالبتها. عندما حدث هذا الحادث الى المملکة العربیة السعودیة أن القیمین على الإسلام والقرآن یعرف هذا العمل المتواصل تحت ذریعة المنشآت الحضریة جمیع المساجد والآثار المدمرة والآن أکثر من 300 نقطة فی المدن الدینیة فی مکة والمدینة ویسمى تدمیر جسر أو الطرق ، تم بناؤها. لکنها تفاقمت کعوامل الشیوعی فی جمهوریة أذربیجان إلهام علییف أن أهم العوامل التی تدعم الصهیونیة وشدیدة البهائیه و الوهابیه  ستبنی المسجد بحجة ان ایران قانونا یقضی علیه!

 

Uçüncü ülke bu caminin hukukun yok yok!
?srail ve Suudi Arabistan, Azerbaycan Cumhuriyeti toplam y?k?ma da cami kullan?c?lar? kat?ld? sonra. Herhangi bir dini yerleri ve tarihi anla?malar UNICEF ve ?slam dini hukuk dayal? imha suç, ama iken kentin en eski tap?naklar? tahrip ?srail ilk kez, ?srail ?zellikle imha ve eylem aç?n bu ad?m? ?nce henüz ne Birle?mi? Milletler ne de sadece sessiz protesto yoktu ya da talep devam ba?ka liberal bak?? UNICEF organizasyondu. Bu olay Suudi Arabistan"a, ?slam vasilerinin ve Kur"an bu i?i biliyor oldu kentsel teçhizatlar? bütün cami ve an?tlar? tahrip bahanesi alt?nda ve üç yüz puan ?imdi daha fazla dini ?ehirlerde devam Mekke ve Medine ve s?zde k?prü yok veya yollar in?a edilir. Ama Azerbaycan ?lham Aliyev Komünist ajanlar, en ?nemli fakt?rlerin, Siyonist ve bahayyat ve vhhabyat ?iddetli bahanesiyle ?ran"?n alt?ndaki cami in?a edecek destekleyici olarak k?tüle?ti yasal olarak onu yok eder!

 

 

استفاده همزمان روشهای سنتی و ماشینی  ممنوع :

دکتر عادل آذر که خود از اساتید آمار می باشد انتظار می رود که از روش های صحیح آماری استفاده نمایند تا مردم دچار کاغذ بازی و بورکراسی نشوند. از جمله اینکه استفاده از ابزار آنفورماتیک بدلیل رفع مشکلات بوروکراسی رواج یافت. در حالیکه اکنون سازمان آمار برعکس هم از روش دستی و هم از وروش ماشینی استفاده می کند واین کاررا مشکلتر می کند چرا باید برای تکمیل پرسشنامه زمانبندی شود تا مردم فراموش کنند نوبت کدام دسته کدام روز است . اطلاعات روزآمد باید روش کامل الکترونیکی را رعایت کند با این روش همه کارها آن لاین است واینهمه ساعات و روزهای مردم را گم و گور نمی کنند..

 

تفکیک قبل از یارانه !

تفکیک انشعاب های آب و برق و گاز باید قبل از تقسیم یارانه ویا اعمال هدفمند کردن باشد زیرا وقتی در یک آپارتمان یک کنتور برای همه طبقات است طبیعی است که بصورت صعودی حساب می شود واثر هدفمند کردن یارانه هار خنثی می کند.

 


تاریخ : دوشنبه 89/2/20 | 11:15 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر